ỨNG DỤNG DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ

Phần mềm “cấp chứng thư số từ xa” cho nhân viên/ĐLUQ Viettel
Phần mềm cài đặt thuế điện tử
(thuedientu.gdt.gov.vn) trên Google Chrome/coccoc/Edge
Bộ cài đặt Java 8u121 cho Windows 32 Bit
Bộ cài đặt Java 8u121 cho Windows 64 Bit
Bộ cài đặt Java cho dịch vụ Hải quan
Phần mềm mở khóa USB token Viettel-CA
Phần mềm tự động cấp bù thời hạn chứng thư số Viettel-CA

ỨNG DỤNG DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VIETTEL-SINVOICE

Phần mềm ký số phát hành và xem hóa đơn
Tích hợp: Hướng dẫn cấu hình user WEBSERVICE
Tích hợp: Tài liệu mô tả Webservice Hóa đơn điện tử
Tích hợp: Tài liệu mô tả Webservice Hóa đơn điện tử Tiếng Anh
Tích hợp: Example_API_C#
Source code mẫu .Net, pass: sinvoice
ch hợp: Example_API_JAVA
Source code mẫu Java

ỨNG DỤNG DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI VIETTEL-vBHXH

Tích hợp: Phần mềm vBHXH (Version 5.0.7.1)
Scroll Up